Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde

Har du förmånsbil i ditt bolag? Kan du minska ditt bilförmånsvärde?

Enligt Skatteverket bör en körjournal användas i följande tre situationer:

För att undvika bilförmånsvärde:

För att visa att förmånsbilen inte har använts privat i mer än ringa omfattning. Med ringa omfattning menas här högst tio tillfällen och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

Om bolaget betalar allt drivmedel:

För att beräkna drivmedelsförmån genom proportionering av drivmedelsutgiften mellan privat- och tjänstekörning. Kan den anställde inte visa hur mycket som denne har kört i tjänsten ska den anställde beskattas för allt drivmedel.

För nedsatt bilförmånsvärde:

För att visa att tjänstekörningen med en förmånsbil är omfattande. Om den anställde kör minst 3 000 mil i tjänsten under kalenderåret kan bilförmånsvärdet sättas ned till 75 %.

Utformningen av en körjournal

Det saknas tydliga regler för vilka uppgifter en körjournal ska innehålla. Enligt Skatteverket är dock en fullgod bevisning uppfylld om körjournalen innehåller följande uppgifter:

  • Mätarställningen vid årets början.
  • Datum samt mätarställningen vid tjänsteresans start samt var resan startade.
  • Syftet med tjänsteresan.
  • Vilka orter/företag/kontaktpersoner som har besökts.
  • Hur många kilometer som körts.
  • Mätarställningen vid hemkomsten från tjänsteresan.
  • Mätarställningen vid årets slut.

Används bilen privat bör också datum samt mätarställning vid starten och hemkomsten framgå av körjournalen.

Brister i körjournalen kan resultera i fullt förmånsvärde.

Många rättsfall visar hur viktigt underlaget för körningen med bilen är vid bedömningen av eventuell förmånsbeskattning. Om körjournal saknas eller är bristfällig resulterar det ofta i fullt bilförmånsvärde.

Kontakta oss om du är osäker eller vill veta mer.